Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRačun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia


Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( NN 88/01 i 11/02 ) na osnivačkoj skupštini Kluba liječenih alkoholičara "Mrežnica" održanoj 15.02.2006. godine usvojen je:

 

S T A T U T
KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA "MREŽNICA"

 

I / OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom Kluba liječenih alkoholičara "Mrežnica" ( u daljnjem tekstu: Klub ), utvrđuje se naziv i sjedište Kluba, područje na kojem djeluje, svrha osnivanja, ciljevi, djelatnost, imovina, članstvo, unutarnje ustrojstvo, tijela upravljanja, izbor i opoziv, trajanje mandata, način odlučivanja, odgovornost, zastupanje, predstavljanje Kluba, te prestanak postojanja Kluba.

Članak 2.

U Klub se dobrovoljno učlanjuju liječeni alkoholičari, članovi obitelji, te druge fizičke i pravne osobe, koje se bave liječenjem alkoholičara i problemima uvjetovanim alkoholnom bolešću.
Klub djeluje kao dobrovoljna udruga, a status pravne osobe stiče upisom kod nadležnog državnog tijela, a prema sjedištu Kluba.

Članak 3.

Klub djeluje na području Karlovačke Županije.

Članak 4.

Puni naziv Kluba je: Klub liječenih alkoholičara "Mrežnica".
Skraćeni naziv Kluba je: KLA "Mrežnica".
Sjedište Kluba je u Karlovcu, pri Općoj bolnici Karlovac, Andrije Štampara 3.

 

Članak 5.

Klub ima pečat.

Klub ima okrugli pečat promjera 30 mm. Uz rub pečata utisnut je puni naziv: Klub liječenih alkoholičara "Mrežnica".
Pravo korištenja pečata i potpisivanja službenih dokumenata imaju predsjednik, tajnik i glavni terapeut, prema nadležnosti.

Članak 6.

Pravo zastupanja.

Klub u pravnom prometu zastupa i predstavlja predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenik predsjednika ili tajnik.

Članak 7.

Informacije o članstvu, zadacima i stanju Kluba mogu davati samo predsjednik, tajnik i terapeut.
Stručne ocjene i podatke o zdravstvenom stanju i socijalnoj problematici članstva mogu davati samo članovi stručnog tima.

Članak 8.

Potrebnu suradnju i oslonac u radu Klub ostvaruje sa psihijatrijskim odjelom Opće bolnice Karlovac, Centrom za socijalnu skrb Karlovac, Crvenim Križom grada Karlovca.

 

II/ CILJEVI, DJELATNOST I ZADACI KLUBA

Članak 9.

Klub je samostalna zajednica liječenih alkoholičara i članova obitelji, čiji je cilj nastavak liječenja, rehabilitacija i resocijalizacija i pozitivno uključivanje u obiteljsku, društvenu i radnu sredinu.

Ciljevi Kluba će se ostvarivati kroz sljedeće djelatnosti:

- Pomaganje i poticanje liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji da vlastitim angažmanom u svom liječenju otklanjaju posljedice bolesti.
- Provođenje stučnog terapeutskog rada.
- Pružanje pomoći u rješavanju osobnih i obiteljskih problema u granicama mogućnosti i nadležnosti.
- Organiziranje patronaže za članove u recidivu.
- Poduzimanje potrebnih mjera zaštite za maloljetnu djecu, žene i ostale članove bolesnikove obitelji.
- Rad na prevenciji i suzbijanju alkoholne bolesti.
- Organiziranje kulturno-zabavnih, rekreativnih, sportskih i ostalih aktivnosti članova Kluba.

 

III/ ČLANSTVO U KLUBU

Članak 10.

Članstvo u Klubu je dobrovoljno.

Članovi Kluba mogu biti redovni, pomažući i počasni.

Članak 11.

Redovni članovi Kluba su:

a) Liječeni alkoholičari i članovi njihovih obitelji.

b) Redovni član Kluba može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba i pravna
osoba koja prihvaća ciljeve i djelatnost Kluba.

c) Redovni član kluba može biti osoba bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom
poslovnom sposobnošću, ali bez prava odlučivanja u tijelima Kluba.

Počasni i pomažući članovi Kluba:

Počasni i pomažući član Kluba može biti fizička ili pravna osoba koja je svojim djelovanjem u polju liječenja i suzbijanja alkoholizma, radom u Klubu ili suradnjom s Klubom stekla potrebne uvijete za prijam u počasno ili pomažuće članstvo. Odluku o imenovanjui počasnog ili pomažućeg člana donose redovni članovi na godišnjoj skupštini.

Klub vodi popis svojih članova.

Članak 12.

Primanje u članstvo Kluba vrši se na sastancima Kluba većinom glasova.

Članak 13.

Članstvo u Klubu prestaje:

- Ako član Kluba zbog neprihvaćanja pomoći liječnika, terapeuta te ostalih članova Kluba zanemaruje i otežava vlastito liječenje, grubo narušava međuljudske odnose u Klubu.
- Nemarno i neodgovorno se odnosi u izvršavanju dužnosti iz čl. 14. Statuta.
- Ako član Kluba djeluje suprotno ciljevima i zadacima Kluba, te time šteti interesima i ugledu Kluba.
- Odluku o prestanku donosi Skupština na prijedlog stručnog tima ( terapeuta ).

Članak 14.

IV/ DUŽNOSTI I PRAVA ČLANOVA

Dužnosti redovnih članova:

- Potpuna i trajna apstinencija
- U slučaju recidiva ili drugih poteškoća bez odgađanja se obratiti nadležnom liječniku, te zatražiti pomoć terapeuta i ostalih članova Kluba.
- Redovito prisustvovati i aktivno sudjelovati u terapeutskom radu i drugim djelatnostima Kluba.
- Redovito plaćati članarinu.
- Sudjelovati u biranju tijela upravljanja Kluba.
- Uvijek i u svakoj situaciji djelovati kao član patronaže.

Pored navedenih dužnosti svaki član Kluba je obavezan svojim aktivnim učešćem u radu Kluba, ostvarivati ciljeve zbog kojih je Klub osnovan i koji su utvrđeni Statutom.

Članak 15.

Prava redovnih članova:

- U slučaju recidiva ili drugih poteškoća koje se javljaju kao posljedica alkoholizma redovni članovi Kluba imaju pravo na pomoć nadležnog liječnika, terapeuta i ostalih članova Kluba.
- Mogu birati i biti birani u sva izborna tijela Kluba.
- Članovi Kluba bez poslovne sposobnosti imaju pravo sudjelovati u radu tijela Kluba putem zakonitog zastupnika ili skrbnika.
- Svaki član Kluba ima pravo biti obavješten o cjelokupnom radu tijela Kluba i pojedinaca.
V/ TIJELA UPRAVLJANJA KLUBA I UPRAVLJANJE KLUBOM

 

Članak 16.

Redovni članovi Kluba upravljaju cjelokupnim radom i poslovanjem, neposrednim i aktivnim učešćem u radu Kluba i posredno kroz tijela upravljanja Kluba.

Članak 17.

Tijela upravljanja Kluba su:

- Skupština - predsjednik
- Zamjenik predsjednika
- Upravni odbor
- Tajnik Kluba

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Kluba, a čine je poslovno sposobne fizičke osobe i pravne osobe, odnosno predstavnik pravne osobe, te zakoniti zastupnik ili skrbnik osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću.
Može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna Skupština održava se najmanje jednom godišnje.

Izborna Skupština održava se svake dvije godine.

Izvanredna Skupština održava se po potrebi.

Članak 19.

Redovnu i Izbornu Skupštinu priprema i saziva Upravni odbor Kluba.

Izvanrednu Skupštinu mogu sazvati:
- Prisutni članovi terapeutskog sastanka.
- Jedna trećina članova Skupštine kluba.
Izvanrednu Skupštinu priprema i njome rukovodi predlagatelj.

Članak 20.

Skupština se može održati ako je prisutno 50% od ukupnog broja redovnih članova prema evidenciji članova Kluba.
Glasovanje je javno.
Odluke i zaključci se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo izabrano na Skupštini.
Za pravilan rad Skupšine po potrebi se bira: kandidaciona komisija i druge komisije.
Na Skupštini se vodi zapisnik.

Članak 22.

Skupština ima nadležnosti:

- Donošenje Statuta Kluba te njegove izmjene i dopune.
- Biranje i razrješavanje dužnosti Upravnog odbora Kluba.
- Biranje predsjednika, zamjenika i tajnika Kluba.
- Usvajanje financijskog izvještaja i plana.
- Donošenje plana i programa rada Kluba.
- Donošenje odluke o prestanku rada Kluba.

Članak 23.

Upravni odbor Kluba broji 7 ( sedam ) članova koje bira Skupština na mandat od dvije godine, izuzimajući tajnika.
U radu Upravnog odbora obavezno sudjeluje stručni tim sa najmanje dva člana, i predstavnik pravne osobe, ali bez prava odlučivanja.
Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Upravni odbor podnosi izvješće o radu i odogovara za svoj rad Skupšini Kluba.
Predsjednik Kluba odnosno Upravnog odbora ima svog zamjenika.

Članak 24.

Upravni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova.
Odluke se donose većinom glasova.
Član Upravnog odbora koji je u recidivu ne može prisustvovati sjednici Upravnog odbora dok recidiv traje.

Članak 25.

Dužnosti i prava Upravnog odbora:

- Sprovoditi odluke i zaključke Skupštine i odredbi Statuta.
- Rukovoditi radom Kluba.
- Uspostavlja i razvija kontakte s drugim Klubovima, udruženjima i bolnicama s ciljem suradnje, pomoći, izmjene iskustava.
- Saziva redovnu Skupštinu.
- Vrši nabavku materijala i ostalih potreba za Klub.
- Određuje način vođenja administracije, ako ono nije određeno nekim drugim zakonskim aktom.
- Održava sastanke po potebi, a najmanje jednom mjesečno.

Članak 26.

Predsjenik zastupa Klub u pravnom prometu.
U slučaju spriječenosti predsjenika, Klub zastupa tajnik ili zamjenik predsjednika.
Dužnosti predsjednika:
- Izvršava odluke Upravnog odbora i Skupštine.
- Priprema i saziva UO, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev najmanje tri člana UO-a.
- Potpisuje odluke i zaključke UO i Skupštine, a u skladu sa Statutom.
- Organizirano rukovodi svim sastancima Kluba.
- Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini, kojoj na redovnoj sjednici podnosi izvještaj.
- Mandat predsjednika traje dvije godine.

Članak 27.

Tajnika Kluba bira Skupština iz svog sastava.
Mandat tajnika traje četiri godine.
Dužnosti tajnika:
- Vodi administraciju Kluba.
- Pomaže predsjedniku u pripremanju Skupštine, sastanaka UO.
- Vodi brigu o provedbi odluka i zaključaka tijela upravljanja.
- Vrši prihvat novih članova, upućuje ih u rad kluba i njihova prava i dužnosti.
- Vodi zapisnike na sjednicama UO i svih sastanaka u Klubu.
- Zastupa predsjednika Kluba u slučaju njegove spriječenosti.

Za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru.

 

Članak 28.

Blagajnika Kluba bira skupština iz svog sastava.
Mandat blagajnika traje dvije godine.
Blagajnik prikuplja novčana sredstva od članova kluba, te o tom vodi zakonom propisane poslovne knjige.
Za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru, te podnosi pisano izvješće Skupštini Kluba dva puta godišnje.

Članak 29.

Stučni tim Kluba čine:
- Tajnik - psihijatar alkoholog, neuropsihijatar
- Psiholog
- Socijalni radnik
- Medicinski tehničar
- Pomoćni terapeut
Mandat članova stručnog tima je neograničen.

Članak 30.

Terapeutskim radom Kluba rukovodi Upravi odbor, a organizira ga Stručni tim u duhu opće koncepcije liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara.
Glavni terapeut planira i odgovara za cjelokupan rad stručnog tima, a o postignutim rezultatima podnosi izvještaj na godišnjoj Skupštini.

Članak 31.

Stručni tim može osporiti izvršenje svake odluke UO-a, ako ista narušava i nije u skladu sa stručnim medicinskim, socijalnim i terapeutskim principima rada u Klubu.

Članak 32.

Socijalni radnik je organizator socio-terapeutskog rada sa članovima obitelji.
Preko Centra za socijalnu skrb, pomaže članovima u rješavanju obiteljskih i drugih problema.

Članak 33.

Opoziv pojedinog člana tijela upravljanja Kluba izvršit će se u slučaju ako član:
- Ne prisustvuje sjednicama tijela upravljanja pet puta uzastopno.
- Ometa ili onemogućava na bilo koji način rad Kluba.
- Ne poštuje odluke tijela upravljanja Kluba.
Opoziv vrši Skupština u skladu s ovim člankom.


VI/ IMOVINA

Sredstva za svoju djelatnost udruga ostvaruje:
- Prihodom od članarina.
- Donacijom fizičkih i pravnih osoba.

Članak 34.

Visinu članarine određuje Skupština Kluba.

Članak 35.

Naredbodavci za izvršenje prihoda i rashoda utvrđenih financijskim planom su:
- Predsjednik.
- Tajnik po ovlaštenju Upravnog odbora.
- Druga osoba po posebnoj ovlasti Upravnog odbora ili Skupštine.

Članak 36.

Poslovne knjige Kluba vode se u skladu sa Zakonom o računovodstvu za neprofitne organizacije.

Članak 37.

VII/ POHVALE, NAGRADE I DIPLOME

Članak 38.

Za naročite uspjehe i zalaganja u radu članovi Kluba mogu biti pismeno pohvaljeni i nagrađeni prigodnim darom. Novčani pokloni u ovu svrhu ne mogu se davati.
Odluku o pohvali, nagradi ili diplomi donose članovi Kluba na terapeutskim sastancima.

Članak 39.

Za svoj rad novčane nagrade mogu primiti:
- Članovi stručnog tima.
- Vanjski stručni suradnici.
- Član Kluba za izvršenje zadaće, predavanje i sl.

 

VIII/ PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 40.

Klub prestaje s djelovanjem:
- Odlukom Skupštine.
- U slučaju predviđenim Zakonom o udrugama.

 

IX/ PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODLUKE

Članak 41.

Tumačenje ovog Statuta daje Skupština Kluba, a u skladu sa Zakonom o udrugama
( NN RH br.88/01 i 11/02 ).

Članak 42.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrši se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Članak 43.

Ovaj Statut donešen je na Osnivačkoj Skupštini Kluba liječenih alkoholičara ''Mrežnica''
dana 15.02.2006. godine, a stupa na snagu danom donošenja.

Copyright © 2008 - Designed by Tri Vuong
eRačuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia